Th5
29
CN
Huân Tu – Intensive Praxis
Th5 29 all-day
Lạy sám hối – Reuezeremonie 20:00 Uhr
Th5 29 @ 20:00 – 21:00
Th6
12
CN
Huân Tu – Intensive Praxis
Th6 12 all-day
Th6
28
T3
Lạy sám hối – Reuezeremonie 20:00 Uhr
Th6 28 @ 20:00 – 21:00
Th7
15
T6
KHPPAC kỳ thứ 34 / 34. Europ. Dhama Retreat – Pagode Khanh Anh FR
Th7 15 – Th7 24 all-day
Th8
14
CN
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu / Buddh. Elterngedenktag – Pagode Viên Minh @ Pagode Viên Minh, Im Winkel 9
Th8 14 all-day
Th8
26
T6
Lạy sám hối – Reuezeremonie 20:00 Uhr
Th8 26 @ 20:00 – 21:00
Th8
27
T7
Huân Tu – Intensive Praxis
Th8 27 all-day
Th9
9
T6
Lạy sám hối – Reuezeremonie 20:00 Uhr
Th9 9 @ 20:00 – 21:00
Th9
10
T7
Tết Trung Thu / Herbst-Fest @ Pagode Vien Minh, Nebikon
Th9 10 all-day