Th10
24
CN
Tu Học Định Kỳ
Th10 24 all-day
Lớp Học Phật Pháp Căn Bản / Dharma-Schule
Th10 24 @ 09:00 – Th10 25 @ 11:00

Mang theo laptop hay ipad / Laptop oder Ipad mitnehmen.

Th10
31
CN
GĐPT Thiện Trí sinh hoạt / Treffen Buddh. Jugendverein Thien Tri – Pagode Viên Minh @ Pagode Vien Minh
Th10 31 all-day
Lớp Học Phật Pháp Căn Bản / Dharma-Schule
Th10 31 @ 09:00 – Th11 1 @ 11:00

Mang theo laptop hay ipad / Laptop oder Ipad mitnehmen.

Th11
7
CN
Tu Học Định Kỳ
Th11 7 all-day
Lớp Học Phật Pháp Căn Bản / Dharma-Schule
Th11 7 @ 09:00 – Th11 8 @ 11:00

Mang theo laptop hay ipad / Laptop oder Ipad mitnehmen.

Th11
14
CN
Lớp Học Phật Pháp Căn Bản / Dharma-Schule
Th11 14 @ 09:00 – Th11 15 @ 11:00

Mang theo laptop hay ipad / Laptop oder Ipad mitnehmen.

Th11
21
CN
Tu Học Định Kỳ
Th11 21 all-day
Lớp Học Phật Pháp Căn Bản / Dharma-Schule
Th11 21 @ 09:00 – Th11 22 @ 11:00

Mang theo laptop hay ipad / Laptop oder Ipad mitnehmen.

Th11
26
T6
Besuch von Studierenden der Universität Luzern
Th11 26 all-day