Th6
2
CN
Tu Học Định Kỳ/Lớp Tiếng Việt “Thiện Việt – Periodische Praxis/Vietnamesische Klasse “Thiện Việt” @ Pagode Vien Minh, Im Winkel 9, 6244 Nebikon / LU
Th6 2 all-day
Th6
16
CN
Tu Học Định Kỳ/Lớp Tiếng Việt “Thiện Việt – Periodische Praxis/Vietnamesische Klasse “Thiện Việt” @ Pagode Vien Minh, Im Winkel 9, 6244 Nebikon / LU
Th6 16 all-day
Th6
30
CN
Tu Học Định Kỳ/Lớp Tiếng Việt “Thiện Việt – Periodische Praxis/Vietnamesische Klasse “Thiện Việt” @ Pagode Vien Minh, Im Winkel 9, 6244 Nebikon / LU
Th6 30 all-day
Th7
7
CN
Tu Học Định Kỳ/Lớp Tiếng Việt “Thiện Việt – Periodische Praxis/Vietnamesische Klasse “Thiện Việt” @ Pagode Vien Minh, Im Winkel 9, 6244 Nebikon / LU
Th7 7 all-day
Th7
15
T2
KHPP Âu Châu kỳ thứ 35/ 35. Europ. Dhama Retreat @ Vương Quốc Na-uy
Th7 15 – Th7 24 all-day
Th8
4
CN
Đại Lễ Vu Lan – Lễ Lược Khoa Mông Sơn Thí Thực / Ullambana-Fest @ Pagode Vien Minh, Im Winkel 9, 6244 Nebikon / LU
Th8 4 all-day
Th9
1
CN
Tu Học Định Kỳ/Lớp Tiếng Việt “Thiện Việt – Periodische Praxis/Vietnamesische Klasse “Thiện Việt” @ Pagode Vien Minh, Im Winkel 9, 6244 Nebikon / LU
Th9 1 all-day
Th9
15
CN
Tết Thiếu Nhi / Mondfest für Kinder @ Pagode Vien Minh, Im Winkel 9, 6244 Nebikon / LU
Th9 15 all-day
Th10
6
CN
Tu Học Định Kỳ/Lớp Tiếng Việt “Thiện Việt – Periodische Praxis/Vietnamesische Klasse “Thiện Việt” @ Pagode Vien Minh, Im Winkel 9, 6244 Nebikon / LU
Th10 6 all-day
Th10
20
CN
Tu Học Định Kỳ/Lớp Tiếng Việt “Thiện Việt – Periodische Praxis/Vietnamesische Klasse “Thiện Việt” @ Pagode Vien Minh, Im Winkel 9, 6244 Nebikon / LU
Th10 20 all-day