Th6
4
CN
Huân Tu / Intensive Praxis @ Pagode Viên Minh
Th6 4 all-day
Lớp tiếng Việt “Thiện Việt” / Vietnamesisch Sprachklasse “Thien Viet @ Pagode Viên Minh
Th6 4 all-day
Th6
18
CN
Huân Tu / Intensive Praxis @ Pagode Viên Minh
Th6 18 all-day
Lớp tiếng Việt “Thiện Việt” / Vietnamesisch Sprachklasse “Thien Viet @ Pagode Viên Minh
Th6 18 all-day
Th7
2
CN
Huân Tu / Intensive Praxis @ Pagode Viên Minh
Th7 2 all-day
Lớp tiếng Việt “Thiện Việt” / Vietnamesisch Sprachklasse “Thien Viet @ Pagode Viên Minh
Th7 2 all-day
Th7
14
T6
KHPPAC kỳ thứ 35/ 35. Europ. Dhama Retreat
Th7 14 – Th7 23 all-day
Th8
5
T7
Vía Bồ Tát Quán Thế Âm – Ehrung-Zeremonie des Avalokiteshvara Bodhisattvas
Th8 5 all-day
Th8
27
CN
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu / Buddh. Elterngedenktag – Pagode Viên Minh @ Pagode Viên Minh, Im Winkel 9
Th8 27 all-day
Th9
3
CN
Huân Tu / Intensive Praxis @ Pagode Viên Minh
Th9 3 all-day