Th2
5
CN
Lễ Cầu An đầu năm/ Erstes Vollmondfest – Pagode Viên Minh
Th2 5 all-day
Th2
19
CN
Huân Tu / Intensive Praxis @ Pagode Viên Minh
Th2 19 all-day
Th3
5
CN
Huân Tu / Intensive Praxis @ Pagode Viên Minh
Th3 5 all-day
Th3
19
CN
Huân Tu / Intensive Praxis @ Pagode Viên Minh
Th3 19 all-day
Th4
2
CN
Huân Tu / Intensive Praxis @ Pagode Viên Minh
Th4 2 all-day
Th4
16
CN
Huân Tu / Intensive Praxis @ Pagode Viên Minh
Th4 16 all-day
Th4
30
CN
Huân Tu / Intensive Praxis @ Pagode Viên Minh
Th4 30 all-day
Th5
14
CN
Huân Tu / Intensive Praxis @ Pagode Viên Minh
Th5 14 all-day
Th5
28
CN
Đại Lễ Phật Đản PL. 2567 / Vesakh-Fest – Pagode Viên Minh
Th5 28 all-day
Th6
4
CN
Huân Tu / Intensive Praxis @ Pagode Viên Minh
Th6 4 all-day