Chương Trình

Thọ Bát Quan Trai 

(14 -15.01.2023)

Th Bảy, ngày 14/01/2023

09:30: Phật tử vân tập

10:00: Truyền Giới Bát Quan Trai – Khai Thị (HT Phương Trượng)

11:00: Cúng ngọ

12:00: Quá đường – Cúng dường trai tăng

13:00: Chỉ tịnh

14:00: Thuyết pháp (HT Phương Trượng)

16:00: Mông sơn thí thực

18:00: Dược thực

20:00: Tụng kinh Di Đà – Niệm Phật

22:00: Chỉ tịnh

Chủ Nhật, ngày 15/01/2023

05:00: Thức chúng

05:45: Toạ thiền

06:00: Tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm

08:00: Điểm tâm

10:00: Xả Giới Bát Quan Trai – Lời sách tấn (HT Phương Trượng)

10:30: Cúng ngọ – Cầu an – Cầu siêu – Cúng linh

12:00: Thọ trai

Hoàn mãn

14:00: Cung tiễn Hoà Thượng hồi quy bổn quốc Germany

fb-share-icon10