Chùa Viên Minh xin thành tâm cảm niệm công đức của quý Đạo hữu, Phật tử đã phát tâm hộ trì Tam Bảo bằng nhiều hình thức: công quả, tịnh tài, tịnh vật, trợ giúp tinh thần. Từ trên Phật Điện, đến Thư Viện, Phòng Ngủ, Giảng Đường, Trai Đường, Nhà Trù và Vườn Chùa; tất cả trong khuôn viên Gìa Lam Địa được thanh tịnh và trang nghiêm. Nguyện xin hồi hướng công đức này lên mười phương Tam Bảo chứng minh và xin đồng gia hộ cho quý Đạo hữu, Phật tử cùng bửu quyến thân tâm thường an lạc, mãi là những Hộ Pháp hộ trì Tam Bảo bất thối chuyển.

Die Pagode Viên Minh bedankt sich herzlich bei Ihnen für Ihren Verdienst an die Drei Juwelen durch verschiedene Formen: Sachspenden, Geldspenden, selbstlosen Einsatz, mentale Unterstützung. Mögen Sie immer durch die Drei Juwelen beschützt und begleitet werden. Die Pagode wünscht Ihnen und Ihrer Familie gute Gesundheit, Frieden und Glück.

P.S. Nếu ghi chép có chỗ nào không đúng xin quý vị vui lòng liên lạc về chùa.

P.S. Bei Unklarheiten oder Fragen bitte kontaktieren Sie die Pagode Viên Minh.

PAGODE VIÊN MINH
Im Winkel 9
CH-6244 Nebikon/LU
Phone: 
+41 (0) 41 281 32 52
Email: pagodevienminh@gmail.com
Homepage: www.vienminh.ch

Konto-Nr.: 60-41-2 Luzerner Kantonalbank AG, 6003 Luzern

IBAN: CH32 0077 8010 7521 0940 5

03_Kasse_Marz_2022

03_bank_Marz_2022

fb-share-icon10