Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Thưa Quý Đạo Hữu, Phật Tử,

Cuối tuần này, ngày 10-11/04/2021, Chùa Viên Minh tổ chức khoá huân tu Pháp Hoa. Quý Đạo Hữu, Phật Tử tham dự xin liên hệ về chùa sớm nhất để Ban Trai Soạn chuẩn bị ẩm thực cho buổi quá đường được chu đáo. Hơn nữa, số người về chùa vẫn còn giới hạn vì lệnh của Chính phủ Thuỵ Sĩ. Mong quý Đạo Hữu, Phật Tử thông cảm.

Kính chúc quý vị cùng bửu quyến thân tâm an lạc.

Kính thông báo,

Chùa Viên Minh

Namo Shakyamuni Buddha

Liebe Buddhisten

Sehr geehrte Damen und Herren

Von 10. bis 11. April 2021 findet in der Pagode Viên Minh die intensive Praxis des Lotus-Sutras statt. Bitte melden Sie sich rasch an, wenn Sie die Praxis teilnehmen möchten. Die Teilnehmerzahl ist wegen der Pandemie beschränkt. Wir bitten Sie daher um Verständnis.

Freundliche Grüsse

Pagode Viên Minh

2021_Chtr_huantu_Phaphoa3

fb-share-icon10