Lúc Phật còn tại thế, có một bé gái khoảng chừng 8 tuổi, đến bên Đức Phật và xin được cầu pháp. Bé gái tên là Diệu Huệ. Con của một trưởng giả ở thành Vương Xá (Rājagaha).

Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, Diệu Huệ quỳ gối và chắp tay thưa thỉnh: Bạch Đức Thế Tôn:

Làm sao được đoan chánh?
Được thân đủ phú quý?
Lại do nhân duyên nào,
Quyến thuộc không xa lìa?
Làm sao thấy tự thân,
Sẽ được nơi hoá sanh,
Trên hoa sen nghìn cánh,
Được phụng kính chư Phật?
Làm sao để chứng được,
Tự tại thắng thần thông,
Đi khắp vô lượng cõi,
Lễ kính chư Như Lai,
Làm sao được vô oán?
Lời nói được người tin?
Trừ sạch các pháp chướng?
Vĩnh viễn rời ma nghiệp?
Làm sao lúc mạng chung,
Được thấy hết thảy Phật,
Nghe thấy pháp thanh tịnh,
Không còn chịu khổ não?
Đấng Đại bi vô thượng
Xin nguyện vì con nói.

Đức Thế Tôn khen Diệu Huệ về những ý nghĩa thâm diệu như thế. Và liền dạy cho Diệu Huệ cùng Đại chúng nghe từng phần riêng biệt về:

1. Thân đoan chánh: muốn được thân đoan chánh cần học bốn điều như sau: Thứ nhất: Không khởi tâm sân với người ác. Thứ hai: Mở cửa lòng Đại từ tha thứ. Thứ ba: Thích nghe chánh pháp. Thứ tư: Tạo đúc hình tượng Phật.

2. Thân phú quý: muốn được thân phú quý cần học bốn điều như sau: Thứ nhất: thường hay bố thí. Thứ hai: Không khởi tâm khinh miệt. Thứ ba: Khi cho phải hoan hỉ. Thứ tư: Không cần cầu quả báo.

3. Quyến thuộc không xa lìa: muốn được quyến thuộc không xa lìa: Thứ nhất: Không dùng lời chia rẽ. Thứ hai: Đưa người tà kiến về nơi chánh kiến. Thứ ba: Làm cho chánh pháp được lâu bền. Thứ tư: Chỉ chúng nhơn tìm về bến giác.

4. Hoá sanh về cõi Phật ngồi toà hoa sen: muốn được hoá sanh về cõi Phật ngồi toà hoa sen: Thứ nhất: Dâng hương hoa cúng dường Đức Phật. Thứ hai: Không làm tổn hại chúng sanh. Thứ ba: Tạo đúc tượng Phật ngồi toà hoa sen. Thứ tư: Khởi niềm tin thanh tịnh vào bậc giác ngộ.

5. Từ cõi Phật này đến cõi Phật khác: Muốn được từ cõi Phật này đến cõi Phật khác: Thứ nhất: Không ngăn cản, người tu tập. Thứ hai: Không phá người thuyết pháp. Thứ ba: Đốt đèn cúng Phật nơi chùa, tháp. Thứ tư: Thường niệm Phật và thiền định.

6. Không oán hận: muốn không oán hận cần học bốn điều như sau: Thứ nhất: Gần gũi các bậc thiện tri thức bằng tâm thành thật. Thứ hai: Không khởi lòng ganh ghét khi người khác hơn mình. Thứ ba: Sinh tâm hoan hỉ khi người khác được thành tựu. Thứ tư: Không khinh miệt khi người làm hạnh bồ tát.

7. Mọi người tin nghe: muốn được mọi người tin nghe nên học bốn điều như sau: Thứ nhất: Lời nói và tu tập phải tương ưng. Thứ hai: Không che dấu tội ác với bậc Thiện Tri Thức. Thứ ba: Nghe pháp không truy tìm lỗi lầm. Thứ tư: Không sinh ác với người thuyết pháp.

8. Lìa các pháp chướng để được thanh tịnh: muốn lìa các pháp chướng để được thanh tịnh cần học bốn điều như sau: Thứ nhất: Dụng tâm tham cầu để nhiếp Tam Luật Nghi. Thứ hai: Khi nghe pháp thâm sâu không sinh tâm huỷ báng. Thứ ba: Khi thấy người phát tâm bồ tát, liền khởi lòng như gặp bậc Nhất Thiết Trí. Thư tư: Tôn trọng và từ bi bình đẳng với hết thảy chúng sanh.

9. Lìa các ma nghiệp: muốn lìa các ma nghiệp nên học bốn điều như sau: Thứ nhất: Hiểu rõ các pháp tính đều bình đẳng. Thứ hai: Siêng năng tinh tấn. Thứ ba: Phải thường niệm Phật. Thứ tư: Hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh.

10. Lúc lâm chung được gặp chư Phật: muốn lúc lâm chung được gặp chư Phật nên học bốn điều như sau: Thứ nhất: Ai cầu điều gì hãy bố thí đầy đủ. Thứ hai: Thẩm thấu và tin hiểu các thiện pháp. Thứ ba: Dâng cúng các món trang nghiêm nơi thân bồ tát. Thứ tư: Chuyên tu cúng dường tam bảo.

Khi nghe Đức Phật dạy xong. Diệu Huệ liền vâng lời và phát nguyện sẽ thực hành trọn đủ 40 điều trên. Không dám làm trái lời và khi dối Như lai nếu thiếu một điều.

Thích Như Tú
(Trích đoạn kinh Đại Bảo Tích)

fb-share-icon10