05:15 giờ: Thức Chúng

05:45 giờ: Toạ Thiền

06:00 giờ: Tụng Thần Chú Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm

08:00 giờ: Điểm Tâm

09:00 giờ: Chấp Tác

10:00 giờ: Lễ Phật, Cúng Linh, Cầu An và Cầu Siêu (dành cho ngày lễ Phật Định Kỳ)

12:00 giờ: Quá Đường

13:00 giờ: Chỉ Tịnh

14:00 giờ: Thức Chúng

14:30 giờ: Phật Pháp Vấn Đáp hoặc Họp Phật Tử (dành cho ngày lễ Phật Định Kỳ)

16:00 giờ: Tụng Kinh

17:30 giờ: Thí Thực

18:00 giờ: Dược Thực

21:00 giờ: Toạ Thiền

23:00 giờ: Chỉ Tịnh

Tagesablauf der Pagode

05:15 Uhr         Aufwachen

05:45 Uhr         Sitzmeditation

06:00 Uhr         Rezitation des „Suramgama“ Sutras

08:00 Uhr         Frühstück

09:00 Uhr         Arbeiten in Achtsamkeit

10:00 Uhr         Ehrungszeremonie Buddha und

                        Gedenkzeremonie für die Verstorbenen und Patriarchen

                       (nur bei wiederkehrender monatlicher Gebetszeremonie)

12:00 Uhr         Mittagsmahl

13:00 Uhr         Ruhepause

14:00 Uhr         Aufwachen

14:30 Uhr         Dharma Rede oder Monatsgespräch

(nur bei wiederkehrender monatlicher Gebetszeremonie)

16:00 Uhr         Rezitation

17:30 Uhr         Mengshan-Speisung

18:00 Uhr         Abendessen

21:00 Uhr         Sitzmeditation

23:00 Uhr         Bettruhe

fb-share-icon10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.